پدیده ذره بینی شدن

پدیده ذره بینی شدن

پدیده ذره بینی شدن قطرات آب چیست ؟

در کشت های زیر پلاستیک اگر اصول یا دستوالعمل آن رعایت نشود قطرات آب تشکیل شده در زیر پلاستیک مثل ذره بین عمل نموده و نوارهای آبیاری را می سوزاند و سوراخ های ریز در سطح نوار ایجاد می کند .

دستورالعمل کشت زیر پلاستیک با نوارهای آبیاری قطره ای :

در کشت های زیر پلاستیک باید ارتفاع نایلون از نوار آبیاری بیش از 24 سانتیمتر باشد تا ذربین شدن قطرات اثری بر روی نوارآبیاری نگذارد و دچار سوختگی نشود .
چنانچه از نظر هزینه ای کشاورزی نتواند سیم مفتول خریداری کند و ارتفاع را رعایت کند باید ابتدا با خاک نرم لایه نازکی از خاک روی نوار بریزد و سپس نایلون را روی آن نصب کند تا پدیده ذره بینی شدن قطرات روی نوار تاثیری نگذارد

اضافه کردن یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد