نصب و راه اندازی خطوط مختلف تولید

کلیه خطوط ساخته شده در گروه مهندسی و ماشین سازی کشاورز قبل از تحویل در محل کارخانه مورد کنترل کیفی وارزیابی دقیق فنی قرار می گردد و توسط مهندسین این گروه تست شده و در صورت انعقاد قرارداد , تولید آزمایشی نیز می گردد.

پس از تحویل به خریدار پرسنل این گروه در محل حاضر شده و پس از چیدمان دستگاه, طبق نقشه اقدام به آچارکشی و کنترل نهایی جهت استارت تولید دائمی خواهند نمود.کلیه این مراحل طبق جدول زمان بندی و به صورت کاملا مهندسی و با برنامه ریزی صورت می پذیرد.بدیهی است که در مراحل استارت اولیه امکان بروز مشکلات فنی از جمله مکانیکی و الکترونیکی وجود دارد که ناشی ازحمل و نقل و تخلیه و چیدمان خطوط می باشد که این نواقص به تدریج در مراحل راه اندازی بر طرف خواهد شد.