غلطک (فرمینگ)2018-11-03T10:30:55+03:30

Project Description

نام محصول: غلطک (فرمینگ)
مدل/کد محصول: KEMG 001

غلطک فرمینگ”سایز بزرگ”
میزان آب دهیفاصله دیریپرهاقطر
۲لیتر در ساعت۲۰۰ mm۴۴۵/۷ mm
۳لیتر در ساعت۲۰۰ mm۴۴۵/۷ mm
۲لیتر در ساعت۱۰۰ mm۴۴۵/۷ mm
۲لیتر در ساعت۳۰۰ mm۴۷۷/۵ mm
۳لیتر در ساعت۳۰۰ mm۴۷۷/۵ mm
غلطک فرمینگ “سایز کوچک”
میزان آب دهیفاصله دیریپرهاقطر
۲لیتر در ساعت۲۰۰ mm۳۸۱/۶ mm
۳لیتر در ساعت۲۰۰ mm۳۸۱/۶ mm
۲لیتر در ساعت۱۰۰ mm۳۸۱/۶ mm

بازدیدها: 581