خط تولید نایلون و نایلکس2018-10-31T15:51:01+03:30

Project Description

نام محصول: خط تولید نایلون و نایلکس
مدل/کد محصول: Kemg 0056

مشخصات خط تولید نایلون و نایلکس
عرض فیلموایندر تک عرضکشنده برج دومکشنده برج اولقطر رینگ بادفیلتر معمولیقطر دای هدسنتر اکسترودرظرفیت خط تولیدظرفیت اکسترودراکسترودرمدل
۸۰۰mmØ۳۰×۱۲۰۰ mmØ۱۶۰×۱۲۰۰ mmØ۱۶۰×۱۲۰۰ mm۱۰۰۰mm//۲۵۰mmگردان۵۰۰mm۶۰kg/h۷۰-۸۰kg/hSJ-55×۳۰LD 400 تک لایه
۸۰۰mmØ۳۰×۱۲۰۰ mmØ۱۶۰×۱۲۰۰ mmØ۱۶۰×۱۲۰۰ mm۱۰۰۰mm//۲۵۰mmگردان۵۰۰mm۶۰kg/h۷۰-۸۰kg/hSJ-55×۳۰LD ۹۰۰ تک لایه
سرعت خط۰-۳۰m/minØ۳۰×۱۶۰۰ mmØ۱۶۰×۱۶۷۰-۸۰kg/h00 mmØ۱۶۰×۱۶۰۰ mm۱۲۰۰mm//۳۰۰mmگردان۵۰۰mm۹۰kg/h۱۲۰kg/hSJ-65×۳۰LD ۱۳۰۰ تک لایه
عرض دولا۲۵۰۰mm

یک لا

۵۰۰۰mm

Ø۳۰×۲۷۰۰ mmØ۱۶۰×۲۷۰۰ mmØ۱۶۰×۲۷۰۰ mm۱۲۰۰mm//۵۰۰mmگردان۵۰۰mm۱۶۰kg/h۲۰۰kg/hSJ-90×۳۰LD ۲۷۰۰ تک لایه
عرض دولا۲۸۰۰mm

یک لا

۵۶۰۰mm

Ø۸۶×۳۰۰۰ mmØ۳۵۰×۲۸۰۰ mmØ۱۶۰×۲۸۰۰ mm۲۴۰۰mm//۱۲۰۰mmگردان۳۲۰-۳۸۰kg/h۴۲۰kg/hSJ-135×۳۰LD ۳۰۰۰ تک لایه

بازدیدها: 624